පලමු ලිපිය

බොහොම ස්තූතියි මගෙ blog එකට ආවට. මේ blog එකේ එක එක දේවල් බලාගන්න පුලුවන් වෙයි ඉස්සරහට.. මූලිකවම cracks / patches / සහ තවත් ගොඩක් දේවල්.. කලින් මම crack release කලේ widane.com එකේ. දැන් ඒකට දාන්න හිතන් ඉන්නේ විශේශ දේවල් විතරයි..

හැමදාම අලුත් දෙයක් ගේන්න බැරි උනත් පුලුවන් විදිහට වෙලාව තියෙන විදිහට මොනව හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් / අවශ්‍ය වන දෙයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා..

Advertisements

Emu8086 v4.08 [Crack]

Emu8086 is the emulator of 8086 (Intel and AMD compatible) microprocessor and integrated assembler with tutorials for beginners. The emulator runs programs like the real microprocessor in step-by-step mode. It shows registers, memory, stack, variables and flags. All memory values can be investigated and edited by a double click. The instructions can be executed back and forward.

Emu8086 can create a tiny operating system and write its binary code to a bootable floppy disk. The software package includes several external virtual devices: robot, stepper motor, led display, and traffic lights intersection. Additional devices can be created.

Here is my crack. If you found some bug or error please leave a comment down there !

Download

Mirror – BeeLoad

Rapid PHP 2018 v15.5 [Crack]

Rapid CSS editor is an HTML and CSS code editor designed to make you more productive. With Rapid CSS you can create modern HTML and CSS-based websites and user interfaces faster and easier. Coding is a breeze thanks to many intelligent featuressuch as auto complete, code inspector, CSS checker and instant built-in multi-browser preview. 

Name_____________: Rapid PHP 2018
Version__________: 15.5
Protection_______: –
Size_____________: 11.6MB
Date_____________: 25-06-2019
Type_____________: Utility
Release_Type_____: Cracked exe

–> Download Setup From https://www.rapidphpeditor.com/
–> Install Setup
–> Copy Crack from Crack Folder
–> Add to host to this line 127.0.0.1 http://www.blumentals.net/keycheck.php?k
–> Have Fun !

Educational Purposes Only || If you like , buy it !

Download

Mirror – Beeload

i will not upload on zippyshare anymore , because some countries blocked it,

Sublime Text [x32-64] V3.2.1 Build 3207 [Crack]

A sophisticated text editor for
code, markup and prose

Name_____________: Sublime Text [x32-64]
Version__________: V3.2.1 Build 3207
Protection_______: –
Size_____________: 5MB
Date_____________: 08-04-2019
Type_____________: Utility
Release_Type_____: Cracked exe

–> Download Setup From https://www.sublimetext.com/3
–> Install Setup
–> Copy Crack from Crack Folder
–> Have Fun !

Educational Purposes Only || If you like , buy it !

Download

Rapid CSS 2018 v15.5 [Crack]

CSS editor that helps you code faster

Rapid CSS editor is an HTML and CSS code editor designed to make you more productive. With Rapid CSS you can create modern HTML and CSS-based websites and user interfaces faster and easier. Coding is a breeze thanks to many intelligent featuressuch as auto complete, code inspector, CSS checker and instant built-in multi-browser preview. What’s new in 2018?

Name_____________: Rapid CSS 2018
Version__________: 15.5
Protection_______: –
Size_____________: 11.6MB
Date_____________: 23-06-2019
Type_____________: Utility
Release_Type_____: Cracked exe

–> Download Setup From https://www.rapidcsseditor.com/
–> Install Setup
–> Copy Crack from Crack Folder
–> Have Fun !

Educational Purposes Only || If you like , buy it !

Download